Erasmus+

Дата на публикуване: 01.06.2022 11:34
Erasmus+

Cut the Cord!
Respect, Educate, Protect!
Shifting from Digital Natives to Digital Citizens

Erasmus+ Small-scale Partnerships projects (KA210-SCH)
Number of the Grant Agreement

2021-1-BG01-KA210-SCH-000032412

 
Същност и цели на проекта
 
Като координатор на  проекта” CUT THE CORD! УВАЖАВАЙ, ОБУЧАВАЙ, ЗАЩИТАВАЙ!“ по Erasmus+ Small- scale Partnerships projects(KA210- SCH) ОУ „Свети Иван Рилски“ бе домакин на първата среща между училищата – партньори, състояла се от 25.04. – 29.04.2022год. Участници в проекта са училища  от 6 държави : България, Латвия, Полша, Румъния, Турция и Хърватска. Наши гости бяха делегации от петте партньорски организации, представени от двама учители и двама ученика.
Дейностите по проекта ще продължат до месец ноември 2023г.,като те включват обмен на добри практики и дейности за реализирането му както по време на мобилностите ,така и перманентно, в хода на учебната година.
Целта на този проект е да привлече вниманието на младите хора, а също и на по – широки общности към значимостта на отношения и поведения на дигиталното  гражданство и необходимостта от формирането им, които трябва да бъдат възприети от потребителите на технологии в целия свят. В тази рамка са очертани трите конкретни цели, които са отразени в името му“ Cut the Cord! Уважавай, Обучавай, Защитавай! Преминаване от Дигитални потребители на местна почва към Дигитални Граждани“ , с произтичащите от това ценности в поведение и отношение. Първа цел: да се акцентира на факта, че младите хора трябва да бъдат отговорни дигитални граждани чрез поведението и отношението си. В момента отделните потребители са отговорни за своите действия или грешки в онлайн платформите. Време е те  да поемат отговорност за развитието на дигиталния свят вместо да обвиняват други или да се извиняват при проблемно интернет потребление. Това е отразено в израза : Cut the Cord! Цел 2:  Втората цел на проекта е да формира съзнателно отношение сред ученици, училищна общност и трети страни към понятието „дигитално/цифрово гражданство“. Изключително важно е отделният индивид да умее да се ангажира и да бъде част от обществото онлайн. Така бихме разтълкували израза: УВАЖАВАЙ, ОБУЧАВАЙ, ЗАЩИТАВАЙ! Цел 3: Последната цел на проекта е да накара учениците и младите хора в общността да осъзнаят факта, че е време да се освободят от разбирането, че са дигитализирани, защото са родени  във времето  на информационните технологии и да възприемат гражданско дигитално отношение и поведение в онлайн общностите. Това откриваме във фразата:” Shifting from Digital Natives to Digital Citizens”.
Целите на проекта са в съответствие с приоритетите на Европейската Комисия. Европейският Съюз насочва дигиталната трансформация посредством развиване на дигитална готовност, устойчивост и възможности. Цел на този проект е фокусът върху развиването на ключови компетентности и интерес към STEAM подхода. Чрез насочване вниманието към Европейската идентичност и ценности, грамотността, особено медийната грамотност, а също и дигиталните умения, този проект е в подкрепа на Плана за действие в Дигиталното Обучение, постановен от ЕС за периода 2021 – 2027. “(Digital Education Action Plan”, issued by EU for 2021 – 2027).
Фокусът на този проект е обучението в дигитално гражданство чрез формиране на поведенчески модели, включително дигитален достъп, дигитална търговия, дигитално общуване или комуникация, дигитална грамотност, етикет, дигитално право и закони, дигитални права и отговорности, дигитално здраве и благосъстояние и дигитална сигурност. Тези 9 елемента са приоритетни в срещите по мобилностите и в съпътстващите проекта дейности.
Реализирането им се основава на обмен на добри практики в 6 мобилности, като всяка от страните е домакин на такава .
След поставеното успешно начало на проектните дейности в ОУ“ Св. Иван Рилски“, втората среща се очаква да бъде в Полша, в края на м.октомври 2022г.
 
 
Първа партньорска среща
Домакин: ОУ „Св. Иван Рилски“
Период на провеждане: 26-29 април 2022 г.
 
26 април, 2022 г.
Началото на първата мобилност по проекта “ Cut the Cord! Respect, Educate, Protect!” бе дадено в неофициална среща между г-н Али Дуран и г- жа Цветана Пиралкова, Директор на ОУ „ Св. Иван Рилски“. Домакин на срещата бе г-жа Цветана Пиралкова, която е ръководител на екипа по реализиране на дейностите и програмата на нашето домакинство. Али Дуран, представител на турската делегация е автор на идеята за този проект, със съществен принос в разработката му и координиране на партньорските  дейности. Срещата протече в дух на пълно разбирателство, добронамереност, в израз на оптимизъм и ентусиазъм от предстоящите събития. Спокойният и уверен тон на този разговор зададе началото на едно успешно сътрудничество между шест различни националности, но с общи цели.
В 15:00 ч. започна официалната пресконференция с участието на ръководителите на делегациите от 6- те държави и представители на медиите. Тя бе открита от Директора на училището и ръководител от  българска страна , както и домакин на срещата – г- жа Цветана Пиралкова.
Темата на нашето домакинство бе: Въведение/ Представяне на Дигиталното Гражданство.
Авторът на идеята за проекта Али Дуран, Турция, описа накратко целите му и отговори на журналистически въпроси.
Представителите на България, Латвия, Румъния, Полша и Хърватска, също взеха участие.
По – късно се състоя оперативна среща на ръководителите на делегациите, на която бяха обсъдени и набелязани стъпките за осъществяване на проекта, план за следващите дейности, свързани с втората мобилност с домакин Полша, през октомври, 2022. Бяха поставени организационни въпроси, както и подробно бе дискутирана темата за бюджета на проекта.
Място на срещата : Конферентна зала
 
27 април, 2022 г.
Денят започна с церемония по посрещане на гостите и официално откриване на събитието, а мястото бе  Мултифункционалната зала на училището.
Директорът на училището и ръководител на проекта за България, г- жа Цветана Пиралкова откри първата среща на участниците в събитието. Приветствени думи бяха изказани от г- жа Евгения Колева, представител на РУО – Перник.
Двадесет чуждестранни гости присъстваха, а от наша страна участие взеха 22  ученика  от V, VI  и VII клас, и учителите по Английски език : И. Малинова, М. Методиева, М. Милева, Д. Николова, Е. Младенова и Цв. Владимирова, както и учителите по Информационни технологии: А. Харизанова и П. Димитрова. Съществен принос в организацията и безупречното протичане на дейностите по домакинството ни има г-жа М. Михайлова, зам.- директор.
Церемонията по откриването завърши с музикален поздрав, поднесен от Милица Хаджиева, ученичка от 5“а“ клас и последвана от същинската част: описание на дейностите на ОУ“ Св. Иван Рилски“ като домакин и дискусия по темата : Училището и образователната среда- отговорности за създаване на гражданите на новото време. Водещ тази част от дневния ред бе И. Малинова, гл. учител в ПЕОО и преподавател по Английски език.
Темата за Дигиталното Гражданство бе въведена. Всяка тема във всяка мобилност обхваща 5 подтеми, а всяка подтема се основава на дейност, планирана да се случи по време на взаимните визити. Следвайки всяка мобилност, всички партньори ще се съсредоточат върху съпътстващи и последващи активности на местно и национално ниво до следващата тема по мобилностите. Подтема 1 - Определение за“ Дигитално Гражданство“ и посланието на тази дейност – СЛУЧАИ И СЦЕНАРИИ В И ИЗВЪН КЛАСНАТА СТАЯ В ДИГИТАЛНОТО ГРАЖДАНСТВО/ОБЩЕСТВО. Подтема 2 - Понятия в представата  за дигиталното гражданство – ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИГИТАЛНОТО ГРАЖДАНСТВО. Подтема 3 - За и против интернет и технологиите – КАК ДА РАЗБЕРЕМ КАКВО ДА СПОДЕЛИМ, КОГА И С КОГО! Подтема 4 - Интернет сигурност и политика в Дигиталното гражданство и трансформации – В ТЪРСЕНЕ НА НАШИТЕ ДИГИТАЛНИ ОТПЕЧАТЪЦИ И СЛЕДИ. Подтема 5 - Интегриране на Дигиталното гражданство в учебните програми- ДА ПРЕПОДАВАМЕ И УЧИМ ДИГИТАЛНО.
В подготовката за нашето домакинство горните теми бяха поставени за разглеждане, бяха обсъждани в часовете по английски език като адаптирани   и съобразени с  преподаваните теми, а участници в проекта изготвиха презентации по тях. Тези теми и въпроси не са чужди за ученици, учители и родители, те привлякоха всеобщо внимание в неочакваната криза КОВИД -19, като сигнал за тревога и аларма за пробуждане на глобално ниво и замяна на традиционните парадигми с нови алтернативи – по- полезни, ефективни, качествени и приложими. Това обучение от разстояние в електронна среда, ОРЕС, заради затварянето на училищата въведе нови понятия и необходимостта от задълбаване в същността на понятието „ Дигитално гражданство“, налагащо изграждане и повишаване на съзнателността на нашите ученици в онлайн общуването. Това улесни нашите ученици и подпомогна по естествен начин желанието им за участие в проектните дейности.
Представянето на участниците в проекта започна с презентация на училището – домакин и координатор ОУ „ Св. Иван Рилски“.  Милена Методиева и Анна Харизанова запознаха гостите с миналото, традициите и настоящето на нашето училище. Всяко едно от училищата – партньори представиха любопитни исторически, културни и природно-географски факти за страната си, както и училищни инициативи. Учители, ученици и директори като презентатори успяха да заинтригуват аудиторията.
Вълнуваща и запомняща се бе обиколката на чуждестранните гости из нашето училище.
Това беше един от пътищата за взаимно опознаване и обмяна на опит. По време на разходката те успяха по-подробно да разгледат сградата, интериора, както и материалната база в училище.
Между отделните дейности по проекта, на 27.04.2022 г., учителите и учениците от петте държави разгледаха с нескрито любопитство кабинети, класни стаи, коридори.
Най- напред им показахме в кабинета по музика. След това се запознаха с VI г клас, които поздравиха с песен гостите под ръководството на г-жа Спасова. В класните стаи вълнението беше голямо- както от страна на нашите ученици, така и от страна на представителите от партньорските държави.
Впечатление на гостите направиха най-вече нашите умни, спонтанни и комуникативни деца, които с желание разговаряха с тях и отговаряха на въпроси. Интерес предизвика и оборудването в класните ни стаи- лаптоп, интерактивна дъска, проектор, колони-  всичко необходимо за една иновативна класна стая.
В VII а клас , представителят на Турция, Али Дуран , отправи различни интересни въпроси към учениците, които ги накараха да се отпуснат и да общуват свободно.
Гостите разгледаха и  учителската стая- много уютна и просторна според повечето от тях. Насладиха се на многобройните награди, медали и грамоти на наши ученици и учители във фоайето на 1-вия етаж.
Като част от програмата, заложена в проекта, участниците се срещнаха със зам. кмета на община Перник г-н Стефан Кръстев. По изключително интересен и нестандартен начин той демонстрира как електронните услуги, които общината предлага улесняват живота на перничани. Г-н Кръстев разказа за бъдещите планове за дигитализация на общината, защо дигиталното гражданство е важна и неизменна част от ежедневието и бъдещето.
Денят завърши с посещение на гостите от Румъния, Турция, Латвия, Хърватска и Полша на Регионално-историческия музей и Минния музей.Те бяха запознати с историята на град Перник и разгледаха експозициите в музея. Особено бяха впечатлени от Подземния минен музей. Научиха повече за създаването на мините в града ни в края на 19-ти век и началото на миналия век, и с живота и труда на миньора, както и връзката на мините със създаването на основно училище „Св. Иван Рилски“ през 1903 г. като училище за децата на миньорите.
 
28 април, 2022 г.
Посетихме „Музей за история на София“. Запознахме се с древната история на столицата ни. Участниците бяха впечатлени от интересните експонати, както и от увлекателната беседа на екскурзоводите. Разходихме се по „жълтите павета“, разгледахме и множеството исторически обекти в района. Запалихме свещички в храм “Свети Александър Невски“. След кратък отдих и разходка в парка на НДК денят завърши с много усмивки и нови приятелства.
Същият ден в предаването „ Нещата от живота“ по местната телевизия г-жа М. Милева разказа за домакинството на ОУ „ Св. Иван Рилски“ по проекта, представи гостуващите чужди държави и четиридневната работна програма. Бяха засегнати въпроси за бъдещото развитие на темата за дигиталното гражданство, защо е необходимо за младите хора да бъдат компетентни и осъзнати граждани на света, как машините и човекът си взаимодействат и доколко това е здравословно и полезно. Беше спомената интересната и ползотворна среща-беседа с г-н Стефан Кръстев, който допринесе изключително за осъществяване целите на тази първа среща по проекта.
 
29 април, 2022 г.
На 29 април от 10,00ч до 11,00ч. в ОУ “Св. Иван Рилски” се състоя официалната церемония по закриване на проекта и връчване на сертификати за присъствие в първата мобилност.
Г-жа Цветана Пиралкова, директор на училището, лично връчи на всеки един от участниците сертификат и благодари за участието. Емоциите и настроението от съвместните занимания през изминалите дни бяха запечатани в една обща снимка в центъра на града. Участниците се разделиха, очаквайки с нетърпение следващата среща, предвидена за м.октомври в Полша.
Чрез активни дейности, всеки един от екипите на отделните държави - участнички ще се стреми към изграждане на социални, културни и обучителни връзки между директори, учители и ученици на партньорските училища. Чрез нашите партньори, ние ще можем да приспособим нашите учебни програми за дигитална ера, да се включим в стратегически диалог със страните – членки, да засилваме сътрудничеството и споделяме добри практики, да се учим един от друг по отношение на процесите на дигитализация и да имаме по-тясно сътрудничество за насърчаване на ефективни политики за цифрово образование.