Erasmus+

Дата на публикуване: 04.10.2022 13:25
Erasmus+

Cut the Cord!
Respect, Educate, Protect!
Shifting from Digital Natives to Digital Citizens

Erasmus+ Small-scale Partnerships projects (KA210-SCH)
Number of the Grant Agreement

2021-1-BG01-KA210-SCH-000032412

 
Същност и цели на проекта
 
Като координатор на  проекта” CUT THE CORD! УВАЖАВАЙ, ОБУЧАВАЙ, ЗАЩИТАВАЙ!“ по Erasmus+ Small- scale Partnerships projects(KA210- SCH) ОУ „Свети Иван Рилски“ бе домакин на първата среща между училищата – партньори, състояла се от 25.04. – 29.04.2022год. Участници в проекта са училища  от 6 държави : България, Латвия, Полша, Румъния, Турция и Хърватска. Наши гости бяха делегации от петте партньорски организации, представени от двама учители и двама ученика.
Дейностите по проекта ще продължат до месец ноември 2023г.,като те включват обмен на добри практики и дейности за реализирането му както по време на мобилностите ,така и перманентно, в хода на учебната година.
Целта на този проект е да привлече вниманието на младите хора, а също и на по – широки общности към значимостта на отношения и поведения на дигиталното  гражданство и необходимостта от формирането им, които трябва да бъдат възприети от потребителите на технологии в целия свят. В тази рамка са очертани трите конкретни цели, които са отразени в името му“ Cut the Cord! Уважавай, Обучавай, Защитавай! Преминаване от Дигитални потребители на местна почва към Дигитални Граждани“ , с произтичащите от това ценности в поведение и отношение. Първа цел: да се акцентира на факта, че младите хора трябва да бъдат отговорни дигитални граждани чрез поведението и отношението си. В момента отделните потребители са отговорни за своите действия или грешки в онлайн платформите. Време е те  да поемат отговорност за развитието на дигиталния свят вместо да обвиняват други или да се извиняват при проблемно интернет потребление. Това е отразено в израза : Cut the Cord! Цел 2:  Втората цел на проекта е да формира съзнателно отношение сред ученици, училищна общност и трети страни към понятието „дигитално/цифрово гражданство“. Изключително важно е отделният индивид да умее да се ангажира и да бъде част от обществото онлайн. Така бихме разтълкували израза: УВАЖАВАЙ, ОБУЧАВАЙ, ЗАЩИТАВАЙ! Цел 3: Последната цел на проекта е да накара учениците и младите хора в общността да осъзнаят факта, че е време да се освободят от разбирането, че са дигитализирани, защото са родени  във времето  на информационните технологии и да възприемат гражданско дигитално отношение и поведение в онлайн общностите. Това откриваме във фразата:” Shifting from Digital Natives to Digital Citizens”.
Целите на проекта са в съответствие с приоритетите на Европейската Комисия. Европейският Съюз насочва дигиталната трансформация посредством развиване на дигитална готовност, устойчивост и възможности. Цел на този проект е фокусът върху развиването на ключови компетентности и интерес към STEAM подхода. Чрез насочване вниманието към Европейската идентичност и ценности, грамотността, особено медийната грамотност, а също и дигиталните умения, този проект е в подкрепа на Плана за действие в Дигиталното Обучение, постановен от ЕС за периода 2021 – 2027. “(Digital Education Action Plan”, issued by EU for 2021 – 2027).
Фокусът на този проект е обучението в дигитално гражданство чрез формиране на поведенчески модели, включително дигитален достъп, дигитална търговия, дигитално общуване или комуникация, дигитална грамотност, етикет, дигитално право и закони, дигитални права и отговорности, дигитално здраве и благосъстояние и дигитална сигурност. Тези 9 елемента са приоритетни в срещите по мобилностите и в съпътстващите проекта дейности.
Реализирането им се основава на обмен на добри практики в 6 мобилности, като всяка от страните е домакин на такава .
След поставеното успешно начало на проектните дейности в ОУ“ Св. Иван Рилски“, втората среща се очаква да бъде в Полша, в края на м.октомври 2022г.
 
Първа партньорска среща
Домакин: ОУ „Св. Иван Рилски“
Период на провеждане: 26-29 април 2022 г.
26 април 2022 г. Първа партньорска среща
27 април 2022 г. Откриване на първа мобилност
28 април 2022 г. Посещение в „Музей за история на София“
29 април 2022 г. Церемония по закриване на първа мобилност

Втора партньорска среща
Домакин: Начално училище „М. Коперник“ – Часлав, Република Полша
Период на провеждане: 25-28 октомври 2022 г.

  1. Erasmus+ - Текуща страница