Профил на купувача


31.03.2020
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: Изработка и доставка на учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за учебната 2020/2021 година за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ "Свети Иван Рилски" - гр.Перник
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 59580.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 10:00:00

09.05.2019

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеми на ДФ "Земеделие", "Училищен плод" и "Училищно мляко".

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповед


20.11.2018

ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182 АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: "АВАРИЕН РЕМОНТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК"
Офертите се подават до 17:00 часа на 22 ноември 2018 г. в регистратурата на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК от понеделник до петък от 08.00 часа до 17.00 часа.
Начало на работа на комисията за разглеждането и оценката на офертите, класирането на кандидатите и провеждане на договарянето – 14:00 часа на 23 ноември 2018 г. в кабинета на директора, като присъствието на упълномощен представител на кандидата е задължително.


23.04.2018
OУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски“-гр. Перник".
Офертите се приемат от 23.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
Срокът на валидност на публичната покана е 30.04.2018 г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9075230 от 23.04.2018 г.

03.10.2017
ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник".
Офертите се приемат от 03.10.2017г. до 10.10.2017г., от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
Срокът на валидност на публичната покана е 10.10.2017г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9068893 от 03.10.2017 г.

16.12.2015
ОУ „Св. Ив. Рилски” възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с
предмет
Доставка на компютърно оборудване, за нуждите на ОУ „Св. Ив. Рилски” по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), фаза 1: е-обучение 2015-2017“ по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно минимални технически изисквания за образователен лаптоп
Обособена позиция 2: 
Доставка на 3 броя високоскоростни WI FI рутери и 10 броя лицензи за софтуер за управление на класна стая, съгласно изискванията към точките за достъп и тяхната функционалност за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището


  1. Профил на купувача - Текуща страница
  2. Бюджет
  3. Училищни документи