ОРЕС

Дата на публикуване: 30.09.2021 15:15

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

 1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
 2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:
  2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
  2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В ОУ "Св. Иван Рилски" то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната образователна платформа Google For Education. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.

Оценяването се извършва , както следва:

 1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва в електронна среда.
 2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание на родителите оценяването (писмено и устно) се извършва в електронна среда. При желание на родителите или ученика оценяването може да се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки. 

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Необходими документи
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: school@ouivanrilski.com


Важно
Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.


Наименование Брой тегления
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 621 Изтегли документ с име "ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА"
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 523 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА"
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 391 Изтегли документ с име "Правила за превключване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)"
 1. ОРЕС - Текуща страница
 2. Безопасна работа в Интернет
 3. Ковид