Проекти

Дата на публикуване: 17.09.2021 13:48


Проект BG05M2OP001-5.001-0001
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързанИ с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.


Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001
„Образование за утрешния ден“
се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

     Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за  съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.


Проект BG05M2ОP001-3.018-0001
„Подкрепа за приобщаващо образование“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката

           Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.
              Специфичните цели на проекта са:
-приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
-повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
-превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.
                                                                                                                                                                        

В училището бе създаден модел за работа при ученици със специални образователни потребности

        Добри практики за работа с ученици със специални образователни потребности разработиха педагогическите специалисти в ОУ „Св. Иван Рилски“, изпълнявайки  дейност 5.1. „Прилагане на модели/програми/гъвкави форми на обучение и т.н., разработени от педагогически  специалисти в ДГ и Училищата по проекта, в т.ч. за по-лесна проходимост между образователните етапи на подкрепените деца и ученици, чрез иновативни адаптивни подходи за включване в образователния процес и за осъществяване на ПО“. Бяха изпратени четири модела за работа с деца със специални потребности към националната система. От тях е одобрен  моделът на тема „Подобряване на процеса на учене с помощта на НЛП съвместно с компютърното моделиране“, разработен от Дияна Никифорова и Милена Александрова. В него са включени два елемента: техника от НЛП /съкратено от невро – лингвистично програмиране/, която служи за подобряване на емоционалното състояние и въвеждане в подходящо състояние за учене, както и учебна ситуация под формата на игра, създадена със софтуерния продукт „Scratch“. Моделът е предназначен за ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD), с дефицити в интелектуалната сфера, както и при други проблематики. В него могат да се включват дейности по различни учебни дисциплини и с различни цели. Конкретно в разработения  продукт заложеният предмет е  компютърното моделиране. Заедно с това той ще се използва  за подобряване на когнитивните процеси, подобряване на четенето и за развивитие на социални умения.


Обучения по проект за сигурна училищна среда

     Обучения на педагогически специалисти се проведоха по проект BG05M2ОP001-3.018-0001  „Подкрепа за приобщаващо образование“ в   изпълнение на Дейност 3 „Специализирани обучения на екипите за подкрепа на личностното развитие“.
     Маргарита Георгиева и  Ирина Тенева  се включиха в представените от Националния  център за повишаване на квалификацията  на педагогическите специалисти обучения: „Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на педагогическите специалисти   за начините и подходите за преодоляването им“ и „Прилагане на Цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на насилието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на деца и ученици“.


  1. Проекти - Текуща страница
  2. Национални програми