Национални програми

Дата на публикуване: 17.09.2021 13:48
НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”

     Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение  и  контрол  по  отношение  подобряване  качеството  на  образованието  чрез осигуряване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските  градини,  в  училищата  и  в  центровете  за  специална  образователна  подкрепа (ЦСОП), както  и създаване на условия за опазване на живота и здравето им.
     Модул „Без свободен час в училище“ е с цел създаване на условия за непропускане на учебно  съдържание  и  на  възможности  за  достатъчно  учебно  време  за  усвояването  и осмислянето  му  чрез  осигуряване  на  заместващи  учители  и  други  педагогически специалисти, водещи  групите  за  терапевтични  и  рехабилитационни  дейности  (само за ЦСОП).


НП „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

     Ученическите  олимпиади  и  състезания  в  областта  на  науката,  изкуствата  и спорта  развиват  ключови  компетентности  и  умения  за  живот,  изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите  на  системата  за  професионално  образование  и  обучение,  за  избор  и усвояване  на  професии  според  желанията  и  интересите  на  младите  хора  и  за  утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите.
     Осигуряването  на  допълнителни  възможности  за  подготовка  на  талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и за успешното  представяне  на  българските  национални  отбори  в  международните олимпиади и състезания.


 НП „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

     Достъпът  до  информационните  и  комуникационните  технологии  (ИКТ)  за  съвременните  деца  е  неразделна  и  все  по-важна  част  от  достъпа  до  образование. Електронизацията  на  учебния  процес  е  ключов  елемент  на  модерното  училище,  а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.
     В  Националната  програма  „Информационни  и  комуникационни  технологии (ИКТ)  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование“  (НП  ИКТ)  са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на училищното образование, както и устойчиво развитие на  опорната  образователна  мрежова  инфраструктура  с  възможност  за  бъдещо разширение и поетапно обхващане на всяка образователна институция. В настоящата национална програма е предвидено  и  повишаване  капацитета  на  опорната  мрежа  с  цел  осигуряване  на нарастващите нужди от капацитет за пренос на данни, а така също и внедряване на модерни технологии за управление и защита на тази мрежа. Разпространението на услугите в облачна среда чрез множеството центрове за данни носи несравним мащаб и наличност, насърчава както цифровите умения и компетентности, така и гъвкавите методи на обучение, но изисква разпределена архитектура на защита, за да се подсигурят всички ресурси и данни и наличността на приложенията. 


     НП „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

     Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко  причини  –  продължаващи  демографски  промени  в  страната,  стремежа  за повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.
     Целта е повишаване  ефективността  на  публичните  разходи  за  образование  чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното  и  училищното  образование.  Повишаване  на  привлекателността  на учителската професия.


 НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

     През последните две учебни година учениците в по-голяма част от учебното време се обучават неприсъствено, поради въведената  извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19. В резултат на това е дестабилизирано емоционалното и физическото състояние на учениците. Настоящата програма  е  за  провеждане  на финансирани  от  централния бюджет  шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.
     Дейностите в програмата ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. Ще се насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, ще допринесе за обогатяването на тяхната култура, ще стимулира работата  им в екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.


  1. Национални програми - Текуща страница
  2. Проекти