2017-2021

Дата на публикуване: 17.09.2021 13:46

     На 17 юли 2017 година излезе Решение № 391 на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, според който ОУ „Св. Иван Рилски“ получи статут на иновативно училище.
     В рамките на следващите четири години училището реализира проект свързан със създаване на нова образователна среда и прилагане на методи на преподаване, които извличат максимална полза от употребата на дигитални технологии.
     Проект „Образованието в света на технологиите. Дигитално образование – достъпност, трайност на знанията и динамична учебна среда; Мотивацията на учениците – основа за успешно образование, ОУ „Св. Иван Рилски“ – училище на бъдещето“;

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

     Иновацията е създаване на нова образователна среда и прилагане на методи на преподаване, които извличат максимална полза от употребата на дигиталните технологии:
  1. Използване на съвършено нова технология за часовете по природни и обществени науки – STEM лаборатория.
     ОУ „Св. Иван Рилски“ използва създадения образователен софтуер за виртуална реалност STEM /първите букви от Наука, Технологии, Инжинерство и Математика (Science – Technology – Engineering - Mathematics)/, който покрива различни теми от дисциплините по природни науки, Земята и космоса – от изследване на протеиновите молекули, до сравнение на исторически сгради и скулптури, а камерата на zSpace Studio позволява да се изследват модели и обекти, да се сравняват размери и пропорции, както и да се провеждат дисекции на пластовете на даден 3D обект. Разполага с разнообразие от интерактивни инструменти за анализ и експериментиране с виртуални 3D модели.
     Поради визуално-кинетичния си стил на учене, учениците реагират много по-добре, ако вместо да приписват дълги химични уравнения от дъската, им се покаже визуално химичната структура на описваното съединение и механизма на свързване на молекулите в него и им се даде възможност сами, с помощта на софтуерния продукт, да конструират изследваното химично съединение, като при грешка им се показва вярното решение. Днес учениците учат най-добре чрез гледане и правене и една интерактивна симулация допринася много повече за изграждане на знанията им, отколкото текстът и формулите в учебника.
Някои физични, химични, биологични и природни явления не могат да бъдат пряко наблюдавани. Виртуалната лаборатория решава и този проблем – може да се покаже, например, как протича токът в проводника и какво предизвиква светенето на една електрическа крушка. Ученикът може да приближи към себе си орган на човешкото тяло, да го огледа от всички страни и дори направи напречен разрез. Използването на виртуална лаборатория по физика, химия, биология и човекът и природата кара учениците много по-активно да участват в учебния процес – нещо, което е по-трудно в традиционната класна стая.
  1. В две паралелки по време на учебните занятия и за самоподготовка се използват таблети с докинг станция.
     За усвояване на учебното съдържание по всички учебни предмети се ползва докинг станция. Учителите подготвят учебните часове съобразно наличието на множество софтуерни продукти, платформи и образователни портали за онагледяване на учебното съдържание, бърз достъп до информация за изготвяне на проектна дейност и групова работа, за затвърждаване, обработване на даден усвоен материал, за проверка на знанията и мотивация за учебен труд. Подобрява се и образователната среда – учениците работят в екип, уважават успехите на другия и преживяват затрудненията заедно. Учениците работят с докинг станциите по време на час, когато подготвят домашните си занятия и изпълняват конкретни задачи и проектни дейности. Ползват бърз достъп до всички видове образователни портали за справка и усвояване на учебния материал.
     Очакваният резултат от иновацията е да се повиши интереса на учениците към природните науки, а учениците, ползващи таблети с докинг станции, да повишат мотивацията и да поддържат отлично ниво на постигнатите резултати.