2021-2025

Дата на публикуване: 17.09.2021 13:46

Според РЕШЕНИЕ No 523 на МС от 22.07.2021 г.за приемане на
Списък на иновативните училища в
Република България за учебната 2021/2022 година,
ОУ „Св. Иван Рилски“ продължава да бъде иновативно училище в следващите четири години.

     Нашите приоритети отчитат новаторството и традициите в училищната среда. Представят визията ни за изграждане на личности и творци. Отговорност е училищната ни политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и творческото развитие на децата. Стратегията за развитие на училището цели издигане на качеството на процеса на обучение и поставяне на ученика в отговорна позиция за обучение чрез активни дейности, формиране на различни  компетенции по учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот, както и практическа приложимост на учебното съдържание. Иновацията продължава традицията за определянето на ОУ„Св. Ив. Рилски“ като водещо по успех, инициативност и постижения за област Перник. Учениците ни са учители, изследователи и пътешественици в областта на науките.

Цел на иновацията.

  1. Постигането на качествен и мотивиращ за учебен труд образователен процес чрез разработване и прилагане на образователна технология zSpace®, в процеса на обучението и ученето, както и усъвършенстване на стиловете на обучение.
  2. Използване на дигиталните технологии за достъпност на учебния материал.
  3. Постигане на динамична учебна среда чрез иновативно разпределение на дейностите.
  4. Формиране на устойчиви знания чрез лабораторни дейности.
  5. Използването на софтуерни продукти за повишаване на резултатите на учениците по природните науки и предметите от учебния план.
  6. Формиране на иновативна комуникация с родителите по отношение на нормативно заложените изисквания на ЗПУО.
  7. Иновативно администриране в облачна технология.
  8. Прозрачност в управлението на образователния процес
Проект „Обучение в друго измерение“

     Иновация, която осигурява на учениците и родителите разнообразен набор от образователни възможности, изпълнява ролята на лаборатории за образователно експериментиране, дават възможност на педагогическият екип да реагира и да се адаптира към различни стилове, подходи и цели на обучението. Иновация, която предявява към ученици и преподаватели по-високи очаквания и стандарти, насърчава реализирането на смели, креативни и иновативни образователни идеи.
     zSpace® e уникална по рода си и най-добрата технология по дисциплините от STEM. Мотивацията на учениците стремително се повишава при прилагането й в часовете. Дигиталната революция оказа значително въздействие върху децата и доведе до формирането на „нет-поколение”. То е уникално, първото, израснало с цифровите технологии. Представителите му учат по начин, различен от този на предшествениците им. Техният стил на учене е визуално-кинетичен, те се отличават с бързина, многоканалност и многозадачност на възприятията, нелинейно визуално мислене, очакване за своевременна реакция и стимулиране. Нужен е мултисензорен подход, където има звук, картина, допир, виртуална реалност, които са по-достъпни и за децата със СОП, което е мотив за избор на иновацията.
     1.Използване на образователната технология zSpace® за часовете по природни науки в III -VII.
     ZSpace® е най-добрата технология за обучение по дисциплините от STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) цикъла. ОУ „Св. Ив. Рилски” продължава да използва създадения образователен софтуер за виртуална реалност, който покрива различни теми от дисциплините по природни науки, а камерата на zSpace Studio позволява да се изследват модели и обекти, да се сравняват размери и пропорции, както и да се провеждат дисекции на пластовете на даден 3D обект. Разполага с разнообразие от интерактивни инструменти за създаване, анализ и експериментиране с виртуални 3D модели. Софтуерът позволява да се създават комплексни виртуални модели с учебно съдържание, както и жива композиция, интегрирайки множество в една сцена. Поради визуално-кинетичния си стил на учене, учениците реагират отлично. Учениците от начален етап са привлечени от реалността и възможността да се докоснат в 3D формат до всичко, което представя учителят. Те учат най-добре чрез гледане и правене и една интерактивна симулация допринася много за изграждане на знанията им. Някои физични, химични, биологични и природни явления не могат да бъдат пряко наблюдавани. Виртуалната лаборатория решава и този проблем – може да се покаже как протича токът в проводника. Ученикът може да приближава към себе си един от органите на човешкото тяло и дори да направи разрез. Сатурн може да покаже отблизо пръстените си, а молекулите да покажат елементите си. Използването на виртуална лаборатория включва учениците много по-активно в учебния процес. И не на последно място – реалното лабораторно оборудване в кабинета по физика и химия е скъпо, а понякога може да бъде и опасно за здравето на учениците/до VII клас са малки и не винаги могат да се справят с епруветки/. Снабдяването с консумативи и поддръжката на лабораториите изисква постоянно подновяеми разходи, докато при виртуалните лаборатории няма.
     2.Работа с MozaBook Classroom по всички учебни предмети от I до VII клас.
     MozaBook е специализиран иновативен образователен софтуер за интерактивна дъска и дисплей. Учителят разполага с образователни видеа, 3D модели, картини и упражнения от специалната световна медийна библиотека, която се допълва ежедневно от цял свят, както и симулационни приложения. Двете страни на образователния процес създават презентации и интерактивни уроци и да ги обогатяват. Чрез МozaBook учителят работи с електронни интерактивни учебници. Е-уроците, които бъдат разработени, могат да бъдат запазени и споделени през облачната платформа на училището. MozaBook Classroom е достъпен във всяка класна стая или кабинет в нашето училище.