Виртуална STEM лаборатория

„От микрокосмоса към макрокосмоса“ бе надсловът на интегративен открит урок по физика, химия и биология в ОУ „Свети Иван Рилски". Бе демонстрирана работа с високотехнологичната STEM станция, позволяваща триизмерно представяне на всеки детайл, свързани с преподаваната материя, независимо дали това е молекула или планета.

 Какво е S.T.E.M - първите букви от Наука, Технологии, Инженерство и Математика (Science – Technology – Engineering – Mathematics). ОУ „Св. Ив. Рилски” ще използва създадения образователен софтуер за виртуална реалност, който покрива различни теми от дисциплините по природни науки, Земята и космоса – от изследване на протеиновите молекули до електрическите заряди, а камерата на zSpace Studio позволява да се изследват модели и обекти, да се сравняват размери и пропорции, както и да се провеждат дисекции на пластовете на даден 3D обект. Разполага с разнообразие от интерактивни инструменти за анализ и експериментиране с виртуални 3D модели.

           Софтуерът позволява да се създават комплексни виртуални модели с учебно съдържание, както и жива композиция, интегрирайки множество модели в една сцена. Може да се добавят определения и анотации, за да е ясно учебното съдържание за учениците. Поради визуално-кинетичния си стил на учене, учениците ще реагират много по-добре, ако вместо да преписват дълги химични уравнения от дъската, им се покаже визуално химичната структура на описваното съединение и механизма на свързване на молекулите в него, както и да им се даде възможност сами, с помощта на софтуерния продукт, да конструират изследваното химично съединение, като при грешка им се показва вярното решение. Днес учениците учат най-добре чрез гледане и правене и една интерактивна симулация ще допринесе много повече за изграждане на знанията им, отколкото текстът и формулите в учебника.

           Някои физични, химични, биологични и природни явления не могат да бъдат пряко наблюдавани. Виртуалната лаборатория решава и този проблем – може да се покаже, например, как протича токът в проводника и какво предизвиква светенето на една електрическа крушка. Ученикът може да приближава към себе си един от органите на човешкото тяло, или разглежданата пеперуда, има възможност да огледа от всички страни и дори да направи разрез. Сатурн може да покаже отблизо пръстените си, а молекулите да покажат елементите си. Използването на виртуална лаборатория по физика, химия, биология и човекът и природата ще накара учениците много по-активно да участват в учебния процес – нещо, което е по-трудно в традиционната класна стая.