Публична покана

ОУ „Св. Ив. Рилски” възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предметДоставка на компютърно оборудване, за нуждите на ОУ „Св. Ив. Рилски по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), фаза 1: е-обучение 2015-2017“ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно минимални технически изисквания за образователен лаптоп

Обособена позиция 2: Доставка на 3 броя високоскоростни WI FI рутери и 10 броя лицензи за софтуер за управление на класна стая, съгласно изискванията към точките за достъп и тяхната функционалност за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището     

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 30.12.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 30.12.2015 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9049064 от 16.12.2015 г. Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук.

Протокол по чл.101г ал.4 от ЗОП

Договор