Откриване на новата учебна 2021/2022 година

Уважаеми родители и ученици,
     В началото на новата учебна 2021/2022 година в 10:30 ч. на 15.09.2021 г. /сряда/ ще посрещнем и пожелаем „На добър час!" на нетърпеливите ни първокласници в двора на ОУ" Свети Иван Рилски".
     Първите срещи на учениците от ІІ до VІІ клас с техните учители за предстоящата учебна година ще се осъществят на 15.09.2021 г. /сряда/ в двора на училището, съобразно следния график, коригиран във връзка с посещение на Министъра на образованието и науката:
9:00 – 9:30 – ІІ и VІ клас
10:00 – 10:30 – ІІІ и ІV клас
12:00 – 12:30 –V и VІІ клас
     Ръководството и екипът на ОУ „Св. Иван Рилски" Ви пожелават здрава и успешна учебна 2021/2022 година!

Поздравителни адреси от гости на тържеството и официални лица:

Приветствие на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков по случай първия учебен ден.

Поздравителен адрес по повод 15 септември от г-н Станислав Владимиров, кмет на община Перник.

Поздравителен адрес от името на народния представител Кирил Ананиев от ПП ГЕРБ - Перник по случай 15-ти септември.

Поздравителен адрес от Орак Академия.

Поздравителен адрес до училищата в област Перник от Началника на РУО-Перник по случай първия учебен ден. 

Поздравителен адрес от Областния управител на област Перник д-р Симеон Василев 

Поздравителен адрес от Зорница Стратиева - народен представител.

Поздравителен адрес от Стоян Мирчев - народен представител.

Родителска среща за първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Съгласно Заповед РД-12-264 от 13.01.2021г. на Директора на ОУ „Св.Иван Рилски"- гр. Перник, родителската среща ще бъде проведена на 09.09.2021 г./четвъртък/ от 18:00 ч. съобразно противоепидемичните мерки , както следва:
І „а" – мултифункционална зала, кл. ръководител Вилма Димитрова
І „б" – учителска стая, кл. ръководител Даниела Павлова
І „в" – компютърен кабинет, кл. ръководител Сийка Дурева
І „г" – малък физкултурен салон, кл. ръководител Детелина Секулова
І „д" – голям физкултурен салон, кл. ръководител Мая Казанджиева

От ръководството

Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ОУ „Св. Иван Рилски" участва в проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза", който цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане на ученици в ситуация на обучение от разстояние.
Моля да попълните анкетата ни във връзка с дейността по проекта.
Благодарим Ви!

logo

Помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

                   Уважаеми родители на първокласници,

 

Във връзка с отпускането на еднократна помощ за покриване на част

от разходите в началото на учебната година, Ви информираме следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас имат

право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите

в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат

независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно

в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини,

близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител,

който отглежда такова дете.

  Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация.

В случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) не може

да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните

документи:

•удостоверение, че детето е записано в първи клас, издадено от съответното

училище;

•копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи, но не по-късно

от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради

здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна

комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца

от започване на учебната година.

  Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по

електронен път. Електронната услуга 778 за отпускане на еднократна

помощ за ученици, записани в първи клас е достъпна през Системата

за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно

управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“,

Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни

документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път,

чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва

да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на

Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за

приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

  При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се

обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ - 070020341   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Уважаеми родители на първокласници,

В условията на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г., определени в Заповед РД -01-375/ 27.05.2021 г. на Министъра на здравеопазването, посочената родителска среща в Заповед №РД- 12-264 от 13.01.2021 г. ще бъде осъществена на 09.09.2021г. от 18:00ч. в сградата на ОУ“Св. Ив. Рилски“- гр. Перник.

Весело лято на бъдещите ученици!

Комисия по приема в ОУ "Св. Ив. Рилски"

-----------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За второ класиране остават 8 места. Комисията за прием на първи клас ще заседава на 14. 06. 2021 година, за да вземе решение кои от подадените заявления ще бъдат одобрени за попълване на незаетите места, съобразно получените точки по „Системата за прием на деца в първи клас“ за учебната 2021/2022 година, издадена от Община Перник.

Приетите ще бъдат уведомени от комисията.

Комисия по прием в І клас

за учебна 2021/2022 година

 ----------------------------------------------------------------

СПИСЪК

С КЛАСИРАНИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
УЧЕБНА 2021 / 2022 ГОДИНА

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приключи първото класиране на ученици за І клас. Записването на приетите ще бъде от 07.06.2021 г. до 10.06.2021 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч. на партера в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“, за което е необходимо да се представи оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование.

Приемът на ученици за І клас е осъществен по изискванията на „Система за прием на ученици в първи клас“, издадена от Община Перник, според която най-много точки за класирането носи постоянен адрес в близост до училището, непроменян през последните три години.

Предстои второ класиране. Незаетите места ще се обявят на 11.06.2021 г.

Комисия за прием в І клас

за учебната 2021/2022 година

Още статии...