Публична покана

Публична покана, публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9036948 от 02.12.2014 г., по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на закуски и поевтиняване на обяд за децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас в ОУ „Св. Ив. Рилски” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. и Постановление № 186/07.09.2010 г. на МС.

 Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук. / публикувани на 02.12.2014 г.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите / публикуван на 15.12.2014 г.

Договор / публикуван на 05.01.2015 г.

Обобщена информация за плащанията по Договор №1 от 5 януари 2015 г.