Електронни уроци

Образованието в света на технологиите

        Методите на преподаване в ОУ" Св.Ив.Рилски" през учебната 2016/2017 година са свързани с много идеи на преподавателския състав, с ползването на лаптопите, които има във всяка класна стая, на мишките на „Енвижън" и „Джъмпидо"/ които често „гостуват" на учениците в І-ІV клас, а вече и в прогимназиален етап/, както и на таблетите с докинг станция, които се ползват за подготовка на часовете от учителите и за усвояване на знания и затвърждаване и подготовка от учениците.
     Ползват се таблети с докинг станция - екранът на таблетите е с разделителна способност 1920x1200 и се прилагат с голям успех в часовете по български език, литература и др. хуманитарни дисциплини - не само за четене на текстовете, разглеждани в час, за самостоятелна работа, за извличане на информация, за попълване на работни листове директно на таблета, за решаване на онлайн тестове, където резултатите излизат веднага, за групова работа, а най-вече да ползват учебниците в електронен формат за самоподготовка.
       В часовете по математика се работи с лаптопите в класната стая или таблетите за работа с виртуалния училищен кабинет по математика, който е разработен от Институт по математика и информатика към БАН. Онагледяването на всеки елемент при усвояването на математическите операции дава отражение върху устойчивостта на знанията.
       Учителите създават виртуална класна стая в Google Classroom. Това е платформа, с която се задават домашни работи, връщат се на учениците с поправки и указания. Ползва се от ученици, които отсъстват от училище – във връзка с качените от учителя най-важни формули, задачи, теми, видеа и други учебни материали, необходими за попълване на пропуските от учениците. По отношение на таблетите в учебния час - използва се подготовката на учениците по информационни технологии. Учениците създават таблици, диаграми, научават се да вмъкват геометрични фигури и тела, да ги форматират и да пишат математически формули чрез редактора Equation.
        Често се прилага метода на обърнатата класна стая за предизвикване на интерес и активиране на учениците: задаване на непознато понятие (или много известно, което се използва в други области, но не е разглеждано математически – например Пирамида), вкъщи учениците търсят сами неговото значение, намират къде се използва и в клас заедно се коментира кой какво е открилкакво трябва да запомним - като най-важно и значимо. А работата с таблетите в учебен час мобилизира учениците по интересен и забавен път да научават новите понятия.
       Един от любимите методи е игровият. Игровите ситуации са от особена важност. Играта носи няколко важни качества - занимателна е и спомага за по- голяма концентрация на вниманието, удължава времето на заетост на детето, а повтарянето на дадено действие не се възприема като досадно, дори е желано и се извършва доброволно. Не на последно място - използва се любопитството, което подкрепя ученето чрез преживяно.
За мотивация на учениците се използва платформа за обучение Kahoot, която е игра на базата на образователна технология. Чрез създадените тестове се проверяват знанията и уменията на учениците по дадена тема – ползва се по всички учебни предмети за затвърждаване на знанията - история, литература, химия, математика и др. С голям интерес и желание, учениците сами създават тестове и показват на останалите ученици.
       Създаването на компютърни презентации е подходящо при обобщение на няколко урока. Използват във всяка от тях много анимирани изображения, хипервръзки за помощ и решения на всяка задача. При верен отговор звучи позната песен, при грешен отговор има закачливи санкции.
      Задават се дългосрочни домашни работи, поставени на учениците, които предварително се разпределят в група - работа по проекти.
       Работата със софтуерен продукт „Енвижън", който е ценен помощник на учителя при развитие на знанията им за строежа на изреченията и синтактичната служба на думите, развивайки усет за главно и подчинено изречение, тренира паметта и запомнянето на информация при въпросите, свързани с вече прочетени текстове, прави се неусетно пренос на знания с четене на допълнителните текстове. Проверката на разбраното става забавна и интересна, а удовлетворението от резултата води до положителни емоции и желание за още. Постига се разнообразяване на работата на учителя при четене с разбиране. Учениците с желание отговарят на поставените въпроси, учат се да се ориентират за героите на текста и бързо осмислят съдържанието му. Постига се повишаване на адаптивността, гъвкавостта при преноса на знания на учениците.
         Учителите ползват и Джъмпидо - иновативен продукт, насочен към подобряването на качеството на образованието и е метод за междупредметна връзка – съответният учебен предмет и физическо възпитание и спорт. Това е образователен софтуер, който използва възможностите на естествения потребителски интерфейс, за да съчетае физически упражнения със задачи по математика, например, и да постигне пълно ангажиране на участниците в учебния процес. Базиран е на технологията Kinect for Windows и използва движенията на тялото на учениците, за да ги направи по-активни, съсредоточени и продуктивни при обучението им по математика.
         В начален етап се ползват активно софтуерните продукти „Енвижън" и „Джъмпидо", а в прогимназиален етап – електронни дъски, ползването на ИКТ за създаване на презентации, филми, проекти, а постепенно навлиза и „Енвижън".
Редовно в часовете за работа с таблети с докинг станция и в другите занятия, където не се ползват, се работи чрез образователни портали, които са виртуална среда, осигуряваща достъп до разнообразни учебни ресурси, в различен контекст и извън рамките на образователната институция. За ученика именно образователният портал е мястото, където ще се осъществява неформалното учене – извън класната стая. Това е и мястото, където той ще направи своя избор и ще намери ресурси за подготовка. За учителя образователният портал е мястото, където ще може да намери интересни помощни ресурси, ще създаде контакти и обмени опит за добри практики в преподаването. За образователната институция порталът е мястото, където тя ще се представи и популяризира във виртуалното пространство. Важна част е виртуалната библиотека - дигитално хранилище на учебно съдържание, в което потребителите търсят по разнообразни критерии необходимите им учебни ресурси. Популярни сайтове с дигитални учебни ресурси znam.bg, dechica.com, aula.bg, teacher.bg, daskalo.com, obrazovanieto.bg, alison.com, cousera.org, ted.com, udacity.com, ocw.mit.edu, openculture.com, noexcuselist.com, oyc.yale.edu, khanacademy.org, zooniverse.org и много други, както и някои тематични по отделни учебни дисциплини - slovo.bg, liternet.bg, kaiowas.biz/math, asita.hit.bg, geocities.com, chem.hit.bg, terranatura.hit.bg, sinia-planeta.com.
       Съвременните ИКТ позволяват създаване на игри с образователен характер, които са отлични за децата със СОП. Те имат свои любим герой, който често пъти е по- полезен за детето, отколкото терапевта. Въведен в полезни дейности като посредник, този герой има функциите на модератор, спечелил доверието на детето спрямо всички останали възрастни. В определени софтуерни приложения предварително са зададени и верните, или грешни отговори на дадени задачи. Дава се възможност за избор между няколко отговора. Тук съществува опасността задачите да се решават стереотипно, понеже детето със СОП е многопластова личност с понякога странни разбирания и интереси. Уеб портали, подходящи за обучение на деца със СОП са www.krokotak.com с картинки за оцветяване, игри с букви и цифри, задачи за фина моторика, www.dechica.com – за игри, упражнения, www.umeq.com – за букви и цифри, тематични картини за оцветяване, www.explorelearning.com - за математика и ест. науки, http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToGrades - за мултимедийни уроци и учебни проекти.
       При работата със Стем лаборатория – изцяло демонстративни методи и методи на онагледяване, както и практическа работа.