Профил на купувача

Публична покана

ОУ „Св. Ив. Рилски” възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на закуски и поевтиняване на обяд за децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас в ОУ „Св. Ив. Рилски” съгласно ПМС № 308/20.12.2010 г.

Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 11.12.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 11.12.2015 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9048424от 02.12.2015 г. Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите / публикуван на 14.12.2015 г.

Договор

Обобщена информация за плащанията по Договор №15 / 21.12.2015 г.

Публична покана

Публична покана, публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9036948 от 02.12.2014 г., по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на закуски и поевтиняване на обяд за децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас в ОУ „Св. Ив. Рилски” съгласно Постановление № 308/20.12.2010 г. и Постановление № 186/07.09.2010 г. на МС.

 Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук. / публикувани на 02.12.2014 г.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите / публикуван на 15.12.2014 г.

Договор / публикуван на 05.01.2015 г.

Обобщена информация за плащанията по Договор №1 от 5 януари 2015 г.

Документи

Вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача в ОУ "Св. Иван Рилски"

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОУ "Св. Иван Рилски"