Профил на купувача

Обществена поръчка

                   

                       "Изработване и доставка на познавателни книжки,

                     учебници и учебни помагала и достъп до електронно

                              четими учебници за учебната 2020/2021г.

                              за безвъзмездно ползване от учениците в

 

                                   ОУ "Св.Иван Рилски", гр. Перник

 

 

 

                             Дата и час на публикуване: 2020-03-31 13:28:56

                           АОП НОМЕР :   969839          СТАТУС: ОТВОРЕНА

                               Индивидуален номер на процедурата: 0006191

                                       Описание на предмета на поръчката.

 

 

1..Изработване и доставка на учебници и учебни помагала и достъп до електронно четими
учебници от издателство „Просвета София“ АД както следва: -за първи клас: учебник
/учебен комплект по: Български език и литература-за 120 ученици, Математика - за
120 ученици, Околен свят-за 120 ученици, Музика-за 120 ученици,Изобразително
изкуство-за 120ученици, Технологии и предприемачество за 120 ученици -за втори клас:
учебник/учебен комплект по: Български език и литература-за 129 ученици,
Математика - за 129 ученици, Околен свят-за 129 ученици, Музика-за 129
ученици, Изобразително изкуство-за 129 ученици,Технологии и
предприемачество за 129 ученици -за трети клас: учебник/учебен
комплект по: Български език и литература-учебник за 4 ученици,учебни
помагала за 157 ученици,Математика -учебници за 4 ученици,учебни
помагала за 157 ученици,Човекът и обществото-учебници за 4 ученици
, учебни помагала за 157 ученици,Човекът и природата- учебници за 4
ученици, учебни помагала за 157 ученици, Музика-за 4 ученици,
Изобразително изкуство-за 4 ученици,Технологии и предприемачество-
учебници за 4 ученици, учебни помагала за 157 ученици -за четвърти
клас: учебник/учебен комплект по: Български език и литература-
учебник за 9 ученици,учебни помагала за 152 ученици,Математика-
учебници за 9 ученици,учебни помагала за 152 ученици,Човекът и
обществото-учебници за 9 ученици, учебни помагала за 152 ученици,
Човекът и природата- учебници за 9 ученици, учебни помагала за
152 ученици, Музика-за 9 ученици, Изобразително изкуство-за 9 ученици
,Технологии и предприемачество-учебници за 9 ученици, учебни помагала
за 152 ученици -за пети клас: учебник по Математика за 132 ученици,
Музика-за 132 ученици,Изобразително изкуство-за 132 ученици-
за шести клас: учебник по Математика за 134 ученици,История
и цивилизации- за 134 ученици, Музика-за 134 ученици,
Изобразително изкуство-за 134 ученици 2.Изработване и
доставка на учебници и учебни помагала от издателство
"Пиърсън Ендюкейшън Лимитид", представлявано от
"С.А.Н.-ПРО" ООД както следва: -за втори клас- учебници
/учебни комплекти по Английски език-за 129 ученици
-за трети клас- учебници/учебни комплекти по Английски език
- учебници за 4 ученици, учебни комплекти за 157 ученици
-за четвърти клас- учебници/учебни комплекти по Английски език
- учебници за 9 ученици, учебни комплекти за 152 ученици -за пети клас
- учебници по Английски език- за 132 ученици -за шести клас
- учебници по Английски език- за 134 ученици 3.Изработване
и доставка на учебници и учебни помагала и достъп
до електронно четими учебници от издателство "Изкуства",
ЕООД както следва: - за трети клас- учебници по
Компютърно моделиране -за 4 ученици - за четвърти клас
- учебници по Компютърно моделиране - учебници за 9 ученици,
учебни помагала за 152 ученици 4.Изработване и доставка
на учебници и учебни помагала и достъп до електронно
четими учебници от издателство "БГ Учебник", ЕООД както следва:
-за пети клас- учебници по Български език- за 132 ученици
-за шести клас- учебници по Български език- за 134 ученици
5.Изработване и доставка на учебници и учебни помагала
и достъп до електронно четими учебници от издателство
"Бит и техника", ООД както следва: -за пети клас- учебници по Технологии и
предприемачество- за 132 ученици -за шести клас-учебници
по Технологии и предприемачество – за 132 ученици
6.Изработване и доставка на учебници и учебни помагала
и достъп до електронно четими учебници от издателство
"КЛЕТ БЪЛГАРИЯ", ООД както следва: -за пети клас:
учебници по Литература- за 132 ученици, Информационни технологии
- 132 ученици, География и икономика-132 ученици,
Човекът и природата -132 ученици -за шести клас-:
учебници по Литература- за 134 ученици, 
Информационни технологии- 134 ученици,
География и икономика-134 ученици, Човекът и природата -134 ученици
 
                                              Вид процедура за възлагане: 
                                    Договаряне без предварително обявление
                                        Обект на процедурата: за доставка
                   Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
                              Прогнозна стойност: 59580.00 лв. без ДДС
                    Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 10:00:00  
 
 •                                Лице за контакт: Бойко Свиленов 
 •  
 •                                              Телефон за контакт:  0879010717
 •   

  •                       ДОКУМЕНТИ (отворете линковете за изтеляне):

   

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схеми на ДФ "Земеделие", "Училищен плод" и "Училищно мляко".

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Заповед

  ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182 АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
  "АВАРИЕН РЕМОНТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК"

  Решение
  Покана
  Образци
  Експертно становище

     Офертите се подават до 17:00 часа на 22 ноември 2018 г. в регистратурата на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК от понеделник до петък от 08.00 часа до 17.00 часа.
     Начало на работа на комисията за разглеждането и оценката на офертите, класирането на кандидатите и провеждане на договарянето – 14:00 часа на 23 ноември 2018 г. в кабинета на директора, като присъствието на упълномощен представител на кандидата е задължително.

  Решение, Доклад и Протоколи

    Договор - дата на публикуване: 04.01.2019 г. Приложения към договора:

      Техническа спецификация на обществената поръчка - видна е от поканата за настоящата обществена поръчка;

      Ценова оферта на Изпълнителя;

      Техническо предложение на Изпълнителя;

  Публична обява

    Понеделник, 23 Април 2018 г. 17:27

           ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски“-гр. Перник".

           Офертите се приемат от 23.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
            Срокът на валидност на публичната покана е 30.04.2018 г.
  Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9075230 от 23.04.2018 г.

  Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

  Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-451/02.05.2018 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски"-гр. Перник" - Протокол

  ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

  Договор

  Публична покана

   Сряда, 3 Октомври 2017 17:00

           ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник".

           Офертите се приемат от 03.10.2017г. до 10.10.2017г., от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
            Срокът на валидност на публичната покана е 10.10.2017г.
  Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9068893 от 03.10.2017 г.

  Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

  Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-33/02.10.2017 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник" - Протокол

  ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

  Договор

  Още статии...