Профил на купувача

Публична обява

  Понеделник, 23 Април 2018 г. 17:27

         ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски“-гр. Перник".

         Офертите се приемат от 23.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
          Срокът на валидност на публичната покана е 30.04.2018 г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9075230 от 23.04.2018 г.

Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-451/02.05.2018 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски"-гр. Перник" - Протокол

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

Договор

Публична покана

 Сряда, 3 Октомври 2017 17:00

         ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник".

         Офертите се приемат от 03.10.2017г. до 10.10.2017г., от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
          Срокът на валидност на публичната покана е 10.10.2017г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9068893 от 03.10.2017 г.

Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-33/02.10.2017 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник" - Протокол

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

Договор

Публична покана

ОУ „Св. Ив. Рилски” възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предметДоставка на компютърно оборудване, за нуждите на ОУ „Св. Ив. Рилски по пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), фаза 1: е-обучение 2015-2017“ по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно минимални технически изисквания за образователен лаптоп

Обособена позиция 2: Доставка на 3 броя високоскоростни WI FI рутери и 10 броя лицензи за софтуер за управление на класна стая, съгласно изискванията към точките за достъп и тяхната функционалност за осигуряване на качествен интернет достъп в цялата сграда на училището     

Срокът за получаване на офертите е до 16:00 часа на 30.12.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 30.12.2015 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9049064 от 16.12.2015 г. Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук.

Протокол по чл.101г ал.4 от ЗОП

Договор

Заповед за оттегляне на публична покана

Заповед за оттегляне на публична покана, обявена с ID 9048866 от 10.12.2015 г.

Публична покана

ОУ „Св. Ив. Рилски” възлага обществена поръчка чрез публична покана по реда и условията на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на закуски и поевтиняване на обяд за децата от подготвителните групи и на учениците от І до ІV клас в ОУ „Св. Ив. Рилски” съгласно ПМС № 308/20.12.2010 г.

Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 11.12.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 11.12.2015 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9048424от 02.12.2015 г. Документите и информацията към публичната покана може да намерите тук.

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите / публикуван на 14.12.2015 г.

Договор

Обобщена информация за плащанията по Договор №15 / 21.12.2015 г.

Още статии...