Обществен съвет

Заповед

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование, както и чл. 14, ал. 1 и 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол от Общо събрание на родителите от 20.12.2016г. за избор на членове на Обществения съвет и Заповед № 2341 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Перник

                                                           О П Р Е Д Е Л Я М :

 

I. Поименен състав на редовните членове на Обществения съвет на Основно училище „Св. Иван Рилски" за периода от 20.12.2016 до 30.12.2019 г.

1. Вероника Валентинова Михайлова, родител на ученик от ІІІ „б" клас
2. Ралица Яворова Борисова Петрова, родител на ученик в ІV „г" клас
3. Елизабет Калинова Петрова, родител на ученик в І „г" клас
4. Елина Методиева Григорова, родител на дете в подготвителната група към училището
5. Елица Манолова Манова- Сергиева, родител на ученик в ІІІ „б" клас
6. Венета Боянова Миланова, общественик
7. Денислав Виолинов Захариев, представител на финансиращия орган - Община Перник.

 

II. Поименен състав на резервните членове на Обществения съвет на Основно училище „Св. Иван Рилски" за периода от 20.12.2016 до 30.12.2019 г.

 

1. Боряна Борисова Иванова – Велинова, родител на ученик в ІІІ „г" клас
2. Стефка Валериева Коева, родител на ученик от І „г" клас
3. Ива Миткова Станилова, родител на ученик в ІV „г" клас
4. Лина Мурад Ал- Курди, родител на ученик от І „в" клас