Твоят час

  Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.  Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

 

АНКЕТНА КАРТА, ТВОЯТ ЧАС - Приложение 1

 

ГРУПИ:

 

1. A step forward - Милена Методиева

2. BETTER ENGLISH - Ирена Малинова

3. EASY ENGLISH - Силвия Десова

4. Аз зная - Валерия Цветанова

5. Аз мога - Мая Казанджиева

6. Аз мога всичко - Снежана Величкова

7. Арт – студио - Кирил Георгиев

8. Бижу - Пенка Иванова

9. Българино, знай своя род и език! - Емилия Цекина

10. В чудния свят на познанието - Вилма Димитрова

11. Вълшебства от хартия - Боряна Кръстева

12. Доброта - Мария Кирилова

13. Забавна математика - Галина Велинова

14. Забавна химия - Мариана Славчева

15. Занимателна математика - Лорита Иванова

16. Знаещите - Светлана Велчева

17. Знайко - Маргарита Тричкова

18. Знам и мога - Даниела Петрова

19. Знание - Даниела Павлова

20. Изкуството - мост към традициите - Кръстинка Атанасова

21. Лесно е това, което знаем - Катя Сабадошева

22. Любознайко - Елка Манева

23. Любородие - Райна Димитрова

24. Математика за всеки - Милица Александрова

25. Математиката - лесна и полезна - Галина Велинова

26. Математическа мозайка - Катя Сабадошева

27. Математически таланти - Милица Александрова

28. Моят град през моите очи - Николина Лозанова

29. Моят приказен свят - Людмила Пейчева

30. Моят роден край - Валерия Михайлова

31. Моят свят - Мариана Славчева

32. Мъдрост и родолюбие - Сийка Дурева

33. Общуване без граници - Емилия Цекина

34. Приятели на приказката - Емилия Тасева

35. Светът около мен - Ирина Стоянова

36. Светът около нас - Антоанета Стоянова

 

Представителна изява