ПРОПОРЦИИ

 

1.    Съставете пропорции от числата в следните равни произведения:

       а ) 3. 6=2. 9;   б ) 6. 4=3. 8;   в ) 1, 4. 0, 3=0, 6. 0, 7;   г ) 3. 12=4. 9

 

2.      Разстоянието между два града, измерено на карта, е 15 см. Колко е действителното разстояние между двата града, ако мащабът на картата е  

1 : 1 000 000.                                                                      Отг.  150 км

 

3.      Листата на магданоза съдържат витамин А и витамин С в съотношение 1:15.

Колко милиграма витамин А има в магданоз, съдържащ 45 милиграма витамин С?

                                                                                           Отг.    3 млг

 

4.      Височината на една класна стая и височината на прозореца й са в отношение 10:3. Каква е височината на стаята, ако прозорецът е висок 1, 5 м?   Отг. 5 м

 

5.    За изработването на предмети за украшение приготвили сплав от сребро и злато в отношение 25:2. Колко грама е среброто в сплавта, ако в нея има 16, 3 г злато?

                                                                                                        Отг. 203, 75 г

 

6.    Една крава дала за една година 4194 л мляко. Колко кг масло се получава от това мляко, ако от 18 л мляко се получава 1 кг масло, т. е. отношението на масите на маслото и млякото е 1:18?                                           Отг. 233 кг

 

7.    Площта, заета от сушата на земната повърхност се отнася към площта, заета от водата, както 5:12. Сушата заема около 150 000 000 кв. км. Каква площ от земната повърхност заема водата?                                           Отг.  360 000 000 кв. км

 

8.    Отношението на броя на момчетата и броя на момичетата в един клас е 5:7.

Колко са момичетата, ако момчетата са 15?           Отг. 21 момичета

 

9.    Месингът е сплав от мед и цинк, в която медта е 60%. Колко килограма мед се съдържат в къс месинг, ако той съдържа кг цинк?             Отг.  10 кг

 

10.    При изпарение на 500 л черноморска вода се получават 7 кг сол. От колко литра черноморска вода ще се получат 140 кг сол?                             Отг. 10 000 л

 

11.    Колко син камък трябва да се разтвори в 20 л вода, за да се получи разтвор за пръскане на лозе, ако отношението на количествата син камък и вода е 1, 5:100?

                                                                                                            Отг. 0, 3 кг

 

12.    Шест моторни сенокосачки окосили за определено време 290 дка ливади. Колко дка ливади ще окосят за същото време 15 такива сенокосачки?       Отг. 725 дка

 

13.     За моделиране на предмети се използва смес от счукана глина и разтопен восък в отношение 5:1. Колко глина трябва да се вземе, за да се смеси с 50 г восък?                                                                                                  250 г

 

14.    Бронзът е сплав, в която мед и калай са в отношение 9:1. Колко грама калай се съдържат в 840 г бронз?                                                               Отг. 84 г

 

15.    От 100 кг брашно се произвежда 135 кг хляб. Колко брашно е необходимо, за да се получи 81 кг хляб?                                                                            Отг. 60 кг

 

16.    Отношението на радиусите на Луната и Земята е 5:18. Намерете радиуса на Луната, ако радиусът на Земята е приблизително км.        Отг. 1772 км

 

17.    Ученик купил две книги с цени в отношение 2:3. Колко струва всяка от книгите, ако ученикът е заплатил общо 165 лв?                                           Отг. 66 лв; 99 лв

 

18.    Страните на триъгълник се отнасят както 3:2:4, а обиколката му е 36 см.  

Намерете дължините на страните на триъгълника.          Отг. 12 см; 8 см; 16 см

 

19.      Фирма трябва да разпредели сумата 40 800 лв на четирима работници, като парите, които трябва да получи всеки от тях, се отнасят както 2:3:5:6. Намерете по колко лева е трябвало да получи всеки от работниците?  

                                                         Отг. 5100 лв;7650 лв;12750 лв;15300 лв

 

20.      Участък с площ 1 700 дка е разделен на две части в отношение 7:10. Намерете площта на всяка от частите.                             Отг. 700 дка; 1 000 дка

 

21.      Ферма има на три места ливади с обща площ 1 260 дка. Площите на ливадите се отнасят помежду си както 2, 4:3, 2:2, 8. По колко декара има фермата на трите места?                                                                      Отг. 360 дка;480 кда;420 дка

 

22.      Ъглите в един триъгълник се отнасят както 3, 2:3, 6:5, 2. Намерете ъглите в триъгълника, като знаете, че сборът им е 1800.            Отг. 480; 540; 780

 

23.      Дължините на реките Тунджа, Струма и Места се отнасят помежду си както 17, 5:14, 5:6, 3. Тунджа и Струма имат обща дължина 640 км. По колко км е дълга всяка от споменатите реки?                       Отг. 350 км; 290 км; 126 км

 

24.    За 8 часа работник изработва 17 детайла. Каква е нормата му? Колко часа са необходими на същия работник, за да изработи 85 детайла?       Отг. 2,125 дет.; 40 ч

 

25.    За да се напълнят 5 цистерни с бензин, са необходими 1 ч. и 15 мин. Достатъч-

ни ли са 2 часа, за да се напълнят 7 такива цистерни? Защо?                   Да

 

 26.    В желязна руда на 7 части желязо се падат 3 части примеси. Колко тона при-

меси има в руда, която съдържа 73, 5 тона желязо?                        Отг.  31, 5 тона

 

 

27.   Думата “карат” означава колко части е златото в сплав, която е разделена на 24 равни части. Сплав от мед и злато с маса 18 г съдържа 12 г злато. Колко карата е тази сплав?                                                                                            Отг. 16 карата

 

28.    Осем работника с една и съща производителност на труда извършват дадена работа за 6 дни. За колко дни ще свършат същата работа 12 работника при същата производителност на труда?                                                       Отг.    4 дни

 

29.    Едно кокоше яйце тежи средно 58, 5 г. Масата на черупката, на жълтъка и на белтъка са в отношение 1:3:5. Колко тежат черупката, жълтъкът и белтъкът? А на 100 яйца?                                                                                  Отг. 650 г;1 950 г;3 250 г

 

30.    Разделете сумата от 180 000 лв на четири части, които да са пропорционални на числата 3;4;5;6.                                  Отг. 30 000;40 000;50 000;60 000

 

 

 

УСПЕШНО РЕШАВАНЕ!