ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182 АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
"АВАРИЕН РЕМОНТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК"

Решение
Покана
Образци
Експертно становище

   Офертите се подават до 17:00 часа на 22 ноември 2018 г. в регистратурата на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ, ГР. ПЕРНИК от понеделник до петък от 08.00 часа до 17.00 часа.
   Начало на работа на комисията за разглеждането и оценката на офертите, класирането на кандидатите и провеждане на договарянето – 14:00 часа на 23 ноември 2018 г. в кабинета на директора, като присъствието на упълномощен представител на кандидата е задължително.

Решение, Доклад и Протоколи

  Договор - дата на публикуване: 04.01.2019 г. Приложения към договора:

    Техническа спецификация на обществената поръчка - видна е от поканата за настоящата обществена поръчка;

    Ценова оферта на Изпълнителя;

    Техническо предложение на Изпълнителя;