Публична обява

  Понеделник, 23 Април 2018 г. 17:27

         ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски“-гр. Перник".

         Офертите се приемат от 23.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
          Срокът на валидност на публичната покана е 30.04.2018 г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9075230 от 23.04.2018 г.

Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-451/02.05.2018 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за интерактивни класни стаи и обучения в ОУ „Св. Иван Рилски"-гр. Перник" - Протокол

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

Договор