ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА, ПРОВЕДЕНА НА 16.12.2017 г.

Име

Презиме

Фамилия

Клас

Резултат в точки за IV-VIII клас

1

Георги

Емилов

Колев

ІV Д

21

2

Лора

Мартинова

Валериева

ІV Г

21

3

Мартин

Бисер

Ковачки

ІV Б

20

4

Валентин

Николаев

Гешев

ІV Г

20

5

Симеон

Красимиров

Йорданов

ІV Г

18.5

6

Даниел

Юлианов

Йотов

ІV Б

18

7

Виктор

Андреев

Ангелов

ІV Г

17

8

Мария

Николаева

Брънзова

ІV Б

7

9

Велизар

Радославовов

Василев

ІV Б

5.5

10

Калоян

Мариянов

Лечев

V А

11.5

11

Виктория

Владимирова

Панева

V Г

9.5

12

Кристияна

Стефанова

Еринина

V Г

8

13

Давид

Лъчезаров

Христов

V Б

7

14

Ивайло

Костадинов

Пачов

V Е

5.5

15

Георги

Калоянов

Калоянов

V Б

3.5

16

Венислав

Весков

Благоев

V Е

3

17

Стилян

Росенов

Гебрев

V Е

2.5

18

Симеон

Росенов

Гебрев

V Е

2.5

19

Евън

Иванов

Искренов

V А

2

20

Ивайло

Руменов

Петров

V Б

1

21

Калина

Ангелова

Петрова

V Д

1

22

Даниел

Георгиев

Георгиев

V Е

0.5

23

Яна

Стоянова

Топузова

V Б

0.5

24

Никола

Николаев

Георгиев

V В

0.5

25

Теодора

Бориславова

Борисова

VІ Б

2.5

26

Виктория

Миткова

Димитрова

VІ А

1.5

27

Магдалена

Александрова

Георгиева

VІ В

1

28

Йоана

Антонова

Такова

VІ В

1

29

Милен

Николаев

Милчев

VІ Б

0.5

30

Мартин

Михайлов

Николаев

VІ Д

0.5

31

Никол

Светославова

Георгиева

VІ Б

0.5

32

Виктория

Владимирова

Христова

VІ В

0.5

33

Рая

Антонова

Такова

VІ В

0.5

34

Савина

Станиславова

Станимирова

VІ А

0.5

35

Александра

Асенова

Таранджийска

VІІ Е

19.5

36

Йоан

Десиславов

Байчев

VІІ Д

19.5

37

Савина

Светославова

Михайлова

VІІ Е

18

38

Ивана

Владиславова

Гонева

VІІ Б

17.5

39

Мартин

Веселинов

Николаев

VІІ Е

16.5

40

Христина

Лъчезарова

Крумова

VІІ Г

16

41

Катрин

Чавдарова

Добринова

VІІ А

13

42

Ивета

Емилова

Ваклинова

VІІ Б

10

43

Алекс

Костова

Манова

VІІ Г

9

44

Мария

Симеонова

Богданова

VІІ Е

8.5

45

Мартин

Светославов

Любомиров

VІІ Е

8

46

Мартин

Йосифов

Стоянов

VII E

8

47

Божидар

Ивайлов

Стоянов

VІІ Б

7.5

48

Ралица

Ивайлова

Станимирова

VІІ Б

7

49

Гергана

Кирилова

Анева

VІІ А

6

50

Ивелина

Димитрова

Григорова

VІІ Е

4.5

51

Деян

Красимиров

Стоянов

VІІ Б

4

52

Владислав

Владимиров

Славчев

VІІ В

4

53

Габриела

Симеонова

Николова

VІІ В

3.5

54

Михаил

Илиев

Иванов

VІІ А

2.5

55

Анджелина

Ивайлова

Винчова

VІІ Е

2

56

Никола

Горанов

VII Б

1.5

57

Теодора

Тодорова

Карталова

VІІ А

0.5

За участие в областния кръг се класират учениците, които са получили не по-малко от 16 точки.

Име Презиме Фамилия Клас Резултат в точки за IV-VIII клас
1 Георги  Емилов Колев ІV Д 21
2 Лора  Мартинова Валериева ІV Г 21
3 Мартин Бисер Ковачки ІV Б 20
4 Валентин Николаев Гешев ІV Г 20
5 Симеон Красимиров Йорданов ІV Г 18.5
6 Даниел Юлианов Йотов ІV Б 18
7 Виктор Андреев Ангелов ІV Г 17
8 Мария  Николаева Брънзова ІV Б 7
9 Велизар Радославовов Василев ІV Б 5.5
10 Калоян Мариянов Лечев V А 11.5
11 Виктория Владимирова Панева V Г 9.5
12 Кристияна Стефанова Еринина V Г 8
13 Давид Лъчезаров Христов V Б 7
14 Ивайло  Костадинов Пачов V Е 5.5
15 Георги  Калоянов Калоянов V Б 3.5
16 Венислав Весков Благоев V Е 3
17 Стилян Росенов Гебрев V Е 2.5
18 Симеон Росенов Гебрев V Е 2.5
19 Евън Иванов V А 2
20 Ивайло  Петров V Б 1
21 Калина Ангелова Петрова V Д 1
22 Даниел Георгиев V Е 0.5
23 Яна  Стоянова  Топузова V Б 0.5
24 Никола Николаев Георгиев V В 0.5
25 Теодора Бориславова Борисова VІ Б 2.5
26 Виктория Миткова Димитрова VІ А 1.5
27 Магдалена Александрова Георгиева VІ В 1
28 Йоана Антонова Такова VІ В 1
29 Милен Николаев Милчев VІ Б 0.5
30 Калоян Стоянов VІ Д 0.5
31 Мартин Михайлов Николаев VІ Д 0.5
32 Никол Светославова Георгиева VІ Б 0.5
33 Виктория Владимирова Христова VІ В 0.5
34 Рая Антонова Такова VІ В 0.5
35 Савина Станиславова Станимирова VІ А 0.5
36 Александра Асенова Таранджийска VІІ Е 19.5
37 Йоан  Десиславов Байчев VІІ Д 19.5
38 Савина Светославова Михайлова VІІ Е 18
39 Ивана Владиславова Гонева VІІ Б 17.5
40 Мартин Веселинов Николаев VІІ Е 16.5
41 Христина Лъчезарова Крумова VІІ Г 16
42 Катрин Чавдарова Добринова VІІ А 13
43 Ивета Емилова Ваклинова VІІ Б 10
44 Алекс Костова Манова VІІ Г 9
45 Мария  Симеонова Богданова VІІ Е 8.5
46 Мартин Светославов Любомиров VІІ Е 8
47 Мартин Йосифов Стоянов VII E 8
48 Божидар Ивайлов  Стоянов VІІ Б 7.5
49 Ралица  Ивайлова Станимирова VІІ Б 7
50 Гергана Кирилова Анева VІІ А 6
51 Евгени  Миленов Георгиев VІІ Е 4.5
52 Ивелина Димитрова Григорова VІІ Е 4.5
53 Деян  Красимиров Стоянов VІІ Б 4
54 Владислав Владимиров  Славчев VІІ В 4
55 Габриела Симеонова Николова VІІ В 3.5
56 Михаил  Илиев Иванов VІІ А 2.5
57 Анджелина Ивайлова Винчова VІІ Е 2
58 Никола Горанов VII Б 1.5
59 Теодора Тодорова Карталова VІІ А 0.5