Публична покана

 Сряда, 3 Октомври 2017 17:00

         ОУ „Св. Иван Рилски” открива процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник".

         Офертите се приемат от 03.10.2017г. до 10.10.2017г., от 09:00ч. до 17:00ч. всеки работен ден в канцеларията на ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник, находяща се в гр.Перник, кв."Монте Карло" №1, пощ.код.:2300
          Срокът на валидност на публичната покана е 10.10.2017г.
Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9068893 от 03.10.2017 г.

Документите и информацията към публичната покана може да намерите в Документация.

Протокол от работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-12-33/02.10.2017 г. на Директора на ОУ "Св. Иван Рилски" - гр. Перник, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет : "Доставка на оборудване за мултифункционална зала в ОУ „Св. Иван Рилски”-гр.Перник" - Протокол

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ на директора.

Договор