Правилници и документи

Протокол от заседание на Обществен Съвет 09.09.2021г.

 

Отчет на Разхода по бюджета на ОУ "Св.Иван Рилски" към 31.06.2021г. за следните дейности:

 

 ОТЧЕТ I-во ТРИМЕСЕЧИЕ 2021г.

Бюджет 2021г.

 

                                           

 

 

ОУ"Св.Иван Рилски" Перник: линк към страницата ДОКУМЕНТИ

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН по класове за 2020-2021 учебна година

                                                                          

                                                                      

                                                                      

                                                                        

                                                                      

                                                                             

 

                  

                 

 

Бюджет 2020

Отчет за първо тримесечие на 2020 год.

Бюджет 2018

Отчет за първото тримесечие на 2018 год.

Отчет за второто тримесечие на 2018 год.

Отчет за третото тримесечие на 2018 год.

Отчет за четвърто тримесечие на 2018 год.

Бюджет 2019

Отчет за първото тримесечие на 2019 год.

Отчет за второто тримесечие на 2019 год.

Отчет за третото тримесечие на 2019 год.

Отчет за четвърто тримесечие на 2019 год.

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА (МФЗ), КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ (КК) И КЛАСНИ СТАИ (КС)

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.