Скъпи родители, на 19 юни 2019 година от 18:00 часа

ще се проведе родителска среща в зала Панорама (сградата на община Перник).

 

СПИСЪК НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Срок за записване: от 12.06.2019 г. до 13.06.2019 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС

Срок за записване: 07.06.19-11.06.19 г.

 

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2019/2020 година

Общ брой свободни места: 110

 

До 31 май 2019 г. в канцеларията на ОУ "Св. Иван Рилски" се приемат следните документи: 

   * Заявление от родителя или настойника /по образец/;

   * Служебна бележка от работодателя с изходящ номер, мокър печат и ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се лица - БУЛСТАТ, Удостоверение от съответната професионална организация за адреса на местоизвършване на дейността от самоосигуряващото се лице.

   * Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците, издадено от общинска администрация преди датата на класиране на детето.

 

Критерии за подбор на кандидатите за прием в І-ви клас в ОУ „Св. Иван Рилски":

1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците:
1.1.1.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 точки;
1.1.2.Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.
1.2.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променян в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 точки.
1.3.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60 точки.
1.4.Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 точки.

2. Допълнителни критерии:
2.1.Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в ОУ „Св. Иван Рилски" – 10 точки.
2.2.Близост на ОУ „Св. Иван Рилски" до местоработата на един от родителите/настойниците – 6 точки.

3. Критерии, избрани от ОУ „Св. Иван Рилски":
3.1.Други деца от семейството, обучаващи се в същата сградата – 10 точки.

4. Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелка, ако единият от тях е приет.

5. С предимство се приемат деца с двама починали родители, дете с един починал родител и деца с трайни увреждания над 50%.

 

График на дейностите

Прием на заявленията за постъпване в първи клас - 31 май 2019 г.

Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием – 03 юни 2019 г.

Списъкът на класираните ученици за І клас се обявява на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището на 05 юни 2019 г.

Записването на деца в І-ви клас се извършва в срок от 05 до 07 юни 2019 г. с:
1. Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/;
2. Копие от акт за раждане /за справка/.

Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – 11 юни 2019 г.

Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места – 12 и 13 юни 2019 г.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки до началото на учебна година.


Списъците на приетите в първи клас ученици ще се поставят на входа на училището и ще бъдат публикувани в интернет страницата на училището до 14 юни 2019 г.

След 14 юни 2019 г. ще се приемат документи за записване само при наличие на свободни места.