ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

учебна 2017/2018 година

 

    До 20 май 2017 г. в канцеларията на ОУ “Св. Иван Рилски” се приемат следните документи:

 1. Заявление от родителя или настойника /по образец/;
 2. Служебна бележка от местоработата на родител;
 3. Адресната регистрация се удостоверява с лична карта при подаване на заявлението. При различен настоящ адрес се предоставя удостоверение.

 

  

ЗАПИСВАНЕ

 

Записването става след добавяне на следните документи:

 

 1. Удостоверение от завършена подготвителна група /оригинал/;
 2. Копие от акт за раждане /за справка/;

 

Критерии (приети на Педагогически съвет с Протокол №3/12.01.2017 г.) за подбор на кандидатите при подадени по-голям брой заявления съгласно Наредба 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и броя на децата в тях.

 

 

 1. Предимство на деца с трайни увреждания над 50 % и с двама починали родители;
 2. Деца от района на училището /доказва се с адресна регистрация или удостоверение за настоящ адрес при подаване на заявлението/.
 3. Деца, чиито братя или сестри учат в ОУ “Св. Иван Рилски”.
 4. Деца на учители и служители от ОУ “Св. Иван Рилски” и ПМГ “Христо Смирненски”.
 5. Деца завършили подготвителна група в ОУ “Св. Иван Рилски”.
 6. Деца на родители, които работят в района на училището /доказва се със служебна бележка за местоработата от съответната фирма или учреждение/.