УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

I. Брой на паралелките и местата в тях:

1. Броят на паралелките в І клас – 5/пет/;

2. Броят на паралелките в V клас – 6/шест/;

3. Брой на местата в І клас – 110/ сто и десет/;

4. Брой на местата в V клас – 156/ сто петдесет и шест/;

II. Брой на паралелките във ІІ, ІІІ,ІV, VІ, VІІ клас– 6/шест/;

III. Свободни места в паралелките в І-ІV клас до максимален брой 22 ученици, в V-VІІ клас - до максимален брой 26 ученици: към 01.06.2019 г. за следващата учебна 2019/2020 година

 1. V "а" клас - 4 /четири/
 2. V "б" клас - 0 /нула/
 3. V "в" клас - 3 /три/
 4. V "г" клас - 5 / пет/
 5. V "д" клас - 7 /седем/
 6. V "е" клас - 4 /четири/
 7. VІ „а” клас – 1 /едно/
 8. VІ „б” клас – 1 /едно/
 9. VІ „в” клас – 3 /три/
 10. VІ „г” клас – 1 /едно/
 11. VІ „д” клас – 3 /три/
 12. VІ „е” клас – 3 /три/
 13. VІІ „а” клас – 1 /едно/
 14. VІІ „б” клас – 2 /две/
 15. VІІ „в” клас – 1 /едно/
 16. VІІ „г” клас – 2 /две/
 17. VІІ „д” клас – 2 /две/
 18. VІІ „е” клас – 2 /две/

IV. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – І, ІІ, ІІІ и ІV клас

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2019/2020 година

Общ брой свободни места: 110

 

СПИСЪК НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Срок за записване: от 12.06.2019 г. до 13.06.2019 г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПЪРВИ КЛАС

Срок за записване: 07.06.19-11.06.19 г.

 

До 31 май 2019 г. в канцеларията на ОУ "Св. Иван Рилски" се приемат следните документи: 

   * Заявление от родителя или настойника /по образец/;

   * Служебна бележка от работодателя с изходящ номер, мокър печат и ЕИК на работодателя. За самоосигуряващи се лица - БУЛСТАТ, Удостоверение от съответната професионална организация за адреса на местоизвършване на дейността от самоосигуряващото се лице.

   * Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на един от родителите/настойниците, издадено от общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Критерии за подбор на кандидатите за прием в І-ви клас в ОУ „Св. Иван Рилски":

1. Близост на училището до постоянния/настоящ адрес на родителите/настойниците:
1.1.1.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 точки;
1.1.2.Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.
1.2.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променян в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 точки.
1.3.Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната 1 година преди подаване на заявлението – 60 точки.
1.4.Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 точки.

2. Допълнителни критерии:
2.1.Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в ОУ „Св. Иван Рилски" – 10 точки.
2.2.Близост на ОУ „Св. Иван Рилски" до местоработата на един от родителите/настойниците – 6 точки.

3. Критерии, избрани от ОУ „Св. Иван Рилски":
3.1.Други деца от семейството, обучаващи се в същата сградата – 10 точки.

4. Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелка, ако единият от тях е приет.

5. С предимство се приемат деца с двама починали родители, дете с един починал родител и деца с трайни увреждания над 50%.

График на дейностите

Прием на заявленията за постъпване в първи клас - 31 май 2019 г.

Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием – 03 юни 2019 г.

Списъкът на класираните ученици за І клас се обявява на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището на 05 юни 2019 г.

Записването на деца в І-ви клас се извършва в срок от 05 до 07 юни 2019 г. с:
1. Удостоверение за задължително предучилищно образование /оригинал/;
2. Копие от акт за раждане /за справка/.

Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището – 11 юни 2019 г.

Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места – 12 и 13 юни 2019 г.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки до началото на учебна година.


Списъците на приетите в първи клас ученици ще се поставят на входа на училището и ще бъдат публикувани в интернет страницата на училището до 14 юни 2019 г.

След 14 юни 2019 г. ще се приемат документи за записване само при наличие на свободни места.